1. Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe,
  2. Dokaz o vlasništvu nad objektom ( prepis lista nepokretnosti izdat od strane Službe za katastar opštine u kojoj se objekat nalazi,-original ili overena fotokopija, čiji original nije stariji od šest meseci, a ako nepokretnost nije uknjižena onda dostaviti fotokopiju ugovora o kupoprodaji, ne stariji od šest meseci,)
  3. Fotokopija lične karte,
  4. Dokaz o uplati administrativne takes
  5. Obrazac izjave sa podacima o ispunjenosti standarda za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta,
  6. Obrazac izjave sa podacima o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti,
  7. Obrazac izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova

Administrativna taksa iznosi 870,00 dinara, koju je potrebno uplatiti na žiro račun broj: 840-742221843-57, na ime Budžeta RS, sa pozivom na broj 97   90-035.

NAPOMENA:

            Zahtev se podnosi pojedinačno za svaki objekat u kome se nalaze smeštajne jedinice (kuće, apartmani, sobe i seosko turističko domaćinstvo)

            Ako je objekat kategorisan, ugostitelj je dužan 60 dana pre isteka roka važenja rešenja o kategorizaciji podneti zahtev za ponovno određivanje kategorije. Postupak promene kategorije isti je kao i za njeno određivanje.

Svu potrebnu dokumentaciju možete naći na Našem sajtu, u odeljku DOKUMENTA.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *